• Hotline: 087-984-2273

ระยะอ่านบัตรของระบบไม้กั้นรถยนต์ที่สามารถเลือกได้

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงระยะอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์กันบ้าง ซึ่งระบบไม้กั้นรถยนต์แบบใช้บัตรผ่านมีระยะอ่านบัตรให้เลือก 5 ระยะด้วยกันคือ (1) ระยะอ่านบัตร 5-10cm (2) ระยะอ่านบัตร 30-50cm (3) ระยะอ่านบัตร 70-100cm (4) ระยะอ่านบัตร 1-15 เมตร (5) ระยะอ่านบัตร 1-20 เมตร เมื่อเลือกระยะอ่านบัตรแล้วหรือเมื่อติดตั้งใช้งานระบบแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนระยะอ่านบัตรสามารถทำได้ 2 แบบคือ หากเดิมใช้เครื่องอ่าน RFID คลื่น 125khz ลูกค้าสามารถเปลี่ยนบัตรผ่านที่มีขดลวดหนากว่าเพื่อช่วยให้ระยะอ่านบัตรไกลขึ้นได้ เช่น เดิมใช้ระยะอ่านบัตร 30-50cm แต่ต้องการเปลี่ยนเป็น 70-100cm และหากเดิมใช้เครื่องอ่าน RFID คลื่น 125khz แต่ต้องการได้ระยะอ่านบัตร 1-15 เมตร หรือ 1-20 เมตร จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ 2 อย่างได้แก่ เครื่องอ่านและบัตรผ่าน เพราะการอ่านบัตรระยะ 1-15 เมตร เป็นระบบ UHF ส่วนระยะอ่านบัตร 1-20 เมตรเป็นระบบ Easy pass ไม่สามารถใช้ระบบอ่านบัตร RFID คลื่น 125khz ได้

ลูกค้าควรเลือกระบบไม้กั้นรถยนต์แบบใช้บัตรผ่านที่ให้ระยะอ่านบัตรตามที่ต้องการตั้งแต่ครั้งแรก (ควรประเมินหน้างานและความต้องการของโครงการก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ) การเลือกระยะอ่านบัตรที่ถูกต้องตรงตามความต้องการจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในอนาคตได้ เพราะหากเลือกไม้กั้นรถยนต์ที่ให้ระยะอ่านบัตรใกล้เกินไปเมื่อเริ่มต้นใช้งานก็จะเกิดคำถามจากลูกบ้านว่าทำไมระบบอ่านบัตรได้อ่านใกล้มากไป ใช้งานไม่สะดวก ลูกบ้านไม่ยอมใช้งานระบบ สุดท้ายอาจจบด้วยการปรับเปลี่ยนระยะอ่านบัตรใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการได้มากขึ้น และแน่นอนว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยนระยะอ่านบัตรใหม่ย่อมหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่น เดิมลูกค้าเลือกใช้ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร ให้ระยะอ่านบัตรเพียง 5-10cm ซึ่งเป็นระยะที่ใกล้ที่สุดและราคาถูกที่สุด การใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรระยะนี้ผู้ใช้งานจะต้องลดกระจกและยื่นมือออกไปเพื่อทาบบัตร สำหรับหน้างานที่ไม่มีหลังคาช่วงที่ฝนตกอาจไม่สามารถใช้งานระบบได้ การปรับเปลี่ยนระยะอ่านบัตรให้ไกลขึ้นไม่ว่าจะเป็นระยะ 30-50cm หรือ 70-100cm หรือ 1-15 เมตร หรือ 1-20 เมตร ล้วนต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ 2 อย่างคือ (1) เครื่องอ่านบัตร (2) บัตรผ่าน

ก่อนการตัดสินใจเลือกระบบไม้กั้นรถยนต์แบบใช้บัตรผ่านแอดมินขออธิบายถึงประโยชน์ที่น่าจะได้จากการใช้งานระบบอ่านบัตรแต่ละระยะดังนี้
1. ไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร ระยะอ่านบัตร 1-5cm ระยะนี้โดดเด่นเรื่องราคาที่ถูกที่สุด แต่ก็จะใช้งานยากมากเพราะผู้ใช้งานต้องจอดรถและยื่นมือออกไปเพื่อทาบบัตร หากความต้องการคือ ให้ รปภ. ตรวจสอบว่าคนทาบบัตรคือลูกบ้านไหม? หรือต้องการให้กล้องวงจรปิดเก็บภาพไว้ว่าคนทาบบัตรเป็นใคร ถือว่าเหมาะสมและตอบโจทย์เพราะผู้ใช้งานทุกคันจะต้องลดกระจกลงและยื่นมือไปทาบบัตร 
2. ไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร ระยะอ่านบัตร 30-50cm ระยะนี้เป็นระยะที่ราคาถูกเช่นกัน แต่ก็จะช่วยให้ลูกบ้านใช้งานได้คล่องตัวมากขึ้น ไม่ต้องยืนมือไปทาบบัตรแต่ก็ต้องลดกระจกลงเช่นกัน
3. ไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร ระยะอ่านบัตร 70-100cm ระยะนี้เป็นระยะที่เหมาะแก่การใช้งานมากที่สุด เพราะไม่ต้องลดกระจกลงเพื่อทาบบัตร ลูกบ้านสามารถจอดเทียบเครื่องอ่านและทาบบัตรผ่านกระจกได้เลย
4. ไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร ระยะอ่านบัตร 1-15 เมตร ระยะอ่านบัตรนี้ใช้คลื่น UHF ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ต้องขออนุญาต กสทช ก่อน ก่อนการสั่งซื้อแอดมินแนะนำให้ลูกค้าขอดูใบอนุญาตจากผู้จำหน่ายก่อนเสมอ
5. ไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass ระยะอ่านบัตร 1-20 เมตร ระบบนี้อ่านบัตรได้เองอัตโนมัติไม่ต้องทาบบัตร ใช้งานง่าย ระบบทำงานได้เองอัตโนมัติ ไม่ต้องลดกระจกลง แต่ปัญหาที่พบบ่อยสุดของระบบนี้คือถ่านหมดเร็ว (ระบบนี้เป็นระบบไม้กั้นรถยนต์แบบใช้บัตรผ่านระบบเดียวที่ต้องใช้ถ่านเพื่อขยายสัญญาณของบัตร)

บางหน้างานอาจไม่เหมาะกับการอ่านบัตรระยะไกลหรือระยะใกล้ หากต้องการให้ จนท. เข้าดูหน้างานติดต่อสอบถามเราได้ที่โทร.089-106-2456 หรือแอดไลน์คุยกับเราได้ที่ @charoentech

หจก.เจริญเทค 559
www.charoentech.com

ระยะของหน้างานที่ระบบไม้กั้นรถยนต์ต้องการ

2023-11-30 21:25:43

ไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียน ระบบอ่านป้ายทะเบียนเป็นระบบที่มีความต้องการพื้นที่หน้างานคล้ายระบบอ่านบัตรระยะไกลแบบ easy pass และระบบทาบบัตร กล่าวคือ หน้างานที่มีพื้นที่มากพอให้รถสามารถตั้งลำตรงได้แบบระบบทาบบัตร ลูกค้าสามารถติดตั้งกล้องอ่านป้ายทะเบียนเพียง 1 ตัวต่อ 1 ช่องจราจรได้ แต่หากจุดติดตั้งมีพื้นที่ไม่พอให้รถตั้งลำตรงได้ก่อนถึงจุดอ่านป้ายทะเบียนเราจะต้องใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียน 2

ระบบอ่านป้ายทะเบียน lpr

2023-11-29 12:52:23

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้เราสามารถใช้ทะเบียนรถเป็นกุญแจสั่งงานระบบไม้กั้นรถยนต์หรือระบบมอเตอร์ประตูหน้าโครงการได้ เพียงแค่มีทะเบียนรถในระบบก็สามารถผ่านเข้าออกโครงการได้แบบอัตโนมัติ ใช้งานได้สะดวก ไม่ต้องพกพาบัตรผ่าน ผู้ดูแลหรือนิติบุคคลสามารถควบคุมสิทธิ์ของสมาชิกได้ตามเงื่อนไข หมดปัญหาเรื่องการ copy บัตร หมดห่วงเรื่องการวนบัตรเพื่อนำรถเข้าพื้นที่มากกว่าสิทธิ์ที่ได้รับ

ยางไฟ led (ยางรองใต้แขนกั้นพร้อมไฟ led)

2023-11-28 15:48:30

ด้วยการทำงานที่เป็นแบบอัตโนมัติ ยกแขนกั้นขึ้นได้เอง ยกแขนกั้นลงได้เอง ลูกค้าจึงต้องการระบบแสดงผลไฟ led เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่าสามารถผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ไปได้อย่างปลอดภัยหรือไม่? และต้องการยางรองใต้แขนกั้นเพื่อช่วยให้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทุเลาเบาบางลง ช่วยลดทอนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้ใช้งาน หากความต้องการของลูกค้าเป็นเช่นนี้ลูกค้าสามารถติดตั้ง ยางรองใต้แขนกั้นพร้อมไฟ led