• Hotline: 087-984-2273

ค่าเดินทาง จว. รอบกรุงเทพ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีลูกค้าซื้อบริการ Finger Scan Install Service สำหรับบันทึกเวลาเข้าออก หรือ Access Control Install Serviceสำหรับติดตั้งชุดควบคุมประตู หรือ Guard Scan Install Service บริการติดตั้งระบบนาฬิกายาม ซึ่งพื้นที่หน้างานที่ลูกค้าต้องการให้เข้าไปบริการอยู่นอกเขตกรุงเทพ เช่น สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม ชลบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ทางร้านขอคิดค่าเดินทางเพิ่มเติม เนื่องจากมีระยะไกลนอกเขตพื้นที่ให้บริการในอัตราปกติ

ซึ่งทางลูกค้าจะต้องซื้อบริการหลักก่อนคือ Finger Scan Install Service หรือ Access Conatrol Install Service หรือ Guard Scan Install Service บริการติดตั้งตามสินค้าที่ลูกค้าเลือกจึงจะสามารถใช้สั่งซื้อบริการนี้ได้

บริการนี้เป็นเพียงค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่ลูกค้าต้องสั่งซื้อกรณีต้องการให้ทางร้านเข้าบริการ ณ หน้างานที่อยู่นอกเหนือจากกรุงเทพฯ เท่านั้น ไม่สามารถซื้อเดี่ยวๆ ได้