• Hotline: 087-984-2273

บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ทิวา ปิ่นเกล้า-สาย 5

ภาพหน้างานชุดนี้เป็นการให้บริการติดตั้งไม้กั้นรถยนต์และมอเตอร์ประตูหน้าโครงการสั่งงานด้วยกล้องอ่านป้ายทะเบียน ให้แก่ โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ทิวา ปิ่นเกล้า-สาย 5 โดยลูกค้าเลือกใช้ชุดไม้กั้นรถยนต์ cmp200 และกล้องอ่านป้ายทะเบียน lprc300 ของทาง zkteco และชุดมอเตอร์ albano 2000 เพื่อควบคุมการผ่านเข้าออกโครงการ อำนวยความสะดวกให้สมาชิกและช่วยให้ รปภ. ตรวจสอบรถของบุคคลภายนอกได้ง่ายขึ้น 

หลักการทำงานของระบบคือ เมื่อกล้องอ่านป้ายทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่าทะเบียนรถที่อ่านได้เป็นของสมาชิก (มีสิทธิ์ผ่านเข้าออก) ระบบของกล้องจะสั่งให้ไม้กั้นรถยนต์และประตูมอเตอร์เปิดให้รถผ่านไปได้ทันที 

สำหรับลูกค้าที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียน หรือต้องการใช้ป้ายทะเบียนสั่งงานระบบมอเตอร์ประตูหน้าโครงการ สอบถามเราได้ที่ 089-106-2456 หรือแอดไลน์ @charoentech

หจก.เจริญเทค 559 
www.charoentech.com